Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door Digi Expert aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. 

Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of kunt u deze algemene voorwaarden niet correct lezen, breek dan het bezoek aan deze website direct af. 

Dit of enig toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Om gebruik te maken van deze Website en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u heeft ingevoerd.

Artikel 1: Definities

1.1. Digi Expert : verder te beschouwen als exploitant, eigenaar en beheerder van deze website, hierna verder ook aan te duiden als Digi Expert.

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke Gebruiker.

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Digi Expert geleverde diensten en/of producten.

1.5. Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren die een gebruiker heeft verstrekt om zichzelf volledig zichtbaar te maken aan andere Gebruikers.

1.6. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en Profielen.

1.7. Dienst: De door Digi Expert aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/smsdienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van Content, in welke vorm dan ook.

Artikel 2: Werkingssfeer en aard voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen Digi Expert en de Gebruiker geregistreerd op deze website.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op het bezoeken en gebruiken van deze website.

2.3 Waar bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de vernietigbare c.q. nietige bepaling geconverteerd in een rechtens geldende bepaling dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

3.1 Deze Website heeft als doel het om Gebruikers te laten flirten met andere Gebruikers. Met dien verstande dat de Website zowel natuurlijke als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan het entertainment doeleinde van de dienst, waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk is en een gesprek kan worden gestuurd door een moderator/beheerder.

3.2 Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staan open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt hierop vindt strenge controle plaats.

3.3 Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de Gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de Website worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van Website. Wanneer dit niet het geval is behoud de beheerder het recht om het betreffende profiel (tijdelijk) te blokkeren.

3.4 Door de aanmelding af te ronden verstrekt de Gebruiker aan Digi Expert een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan Digi Expert  is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Digi Expert op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen de gedeelde informatie is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

3.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van zijn/haar profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de Gebruiker zijn/haar gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Digi Expert vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Digi Expert het account tijdelijk of blijvend verwijderen van de Website. Over een blokkade of verwijdering kan verder niet in discussie worden gegaan.

3.6 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal de Gebruiker Digi Expert direct op de hoogte brengen.

3.7 Digi Expert kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account van de Gebruiker. De volledige verantwoording van het account ligt in de handen van de Gebruiker.

3.8 Het op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website of misbruik zal Digi Expert  dan ook direct aangifte doen en het betreffende account verwijderen van de Website.

3.9 Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van de Gebruiker zelf. Wanneer dit wordt geconstateerd, zal Digi Expert de situatie onderzoeken en eventueel het account verwijderen.

 3.10 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud (tekst dan wel beeldmateriaal) te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

3.11 Het is niet toegestaan om Website op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Alle bij Nederlandse wet verboden handelingen zal direct aangifte van worden gedaan.

3.12 Onder hetgeen in artikel 3.11. is bepaald valt onder andere: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.13 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover de Gebruiker via Website beschikt of beschikking kan hebben, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens Gebruiker via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

3.14 Het is Gebruiker niet toegestaan om foto's van andere mensen dan zichzelf op Website te publiceren. Digi Expert behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen. Ook behoudt Digi Expert het recht om eventueel het betreffende account te blokkeren / verwijderen.

3.15 Het is Gebruiker niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in het profiel, berichten of op beeldmateriaal op te nemen. Digi Expert  behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Digi Expert spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen met bijvoorbeeld een beveiligde verbinding.

4.2 Gebruiker kan Digi Expert   op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Digi Expert

4.3 Digi Expert is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Digi Expert is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website.

Artikel 5: Content

5.1 De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen het netwerk van Digi Expert worden niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Digi Expert niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie.

5.2 De content geeft de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden is Digi Expert aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

5.3 Deze Website heeft entertainment als doel, het is expliciet niet het doel van deze Website om fysieke afspraken tot stand te brengen.

5.4 Digi Expert   behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken op de Website te sturen via zelf gecreëerde profielen. Dit zijn fictieve profielen waarmee geen fysieke afspraken mogelijk zijn.

5.5 Digi Expert   is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. Digi Expert  heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal Digi Expert alle, binnen haar mogelijkheden liggende, inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen van haar website te verwijderen.

5.6 Digi Expert gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de Gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

5.7 Gebruiker verstrekt Digi Expert   een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Digi Expert   op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.) 

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1 Digi Expert besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers van deze Website. Dit gebeurt onder andere met een beveiligde verbinding. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar het privacy reglement op deze Website.

6.2 Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de Gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Digi Expert. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Digi Expert  noodzakelijk acht. Deze informatie zal nooit worden gedeeld met derden of worden doorverkocht.

6.3 Digi Expert besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4 Digi Expert behoudt zich het recht voor om contactgegevens van Gebruikers te anonimiseren indien deze contactgegevens aan andere Profielen worden verzonden.

6.5 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de Gebruiker. Dit laat het recht van Digi Expert  om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitengerechtelijke kosten op Gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Tarieven en betaling

7.1 De Gebruiker zal de voor de Dienst verschuldigde bedragen betalen aan de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de Gebruiker een overeenkomst heeft. De te betalen tarieven zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.

7.2 De kosten voor het gebruik van de websites van Digi Expert zijn geheel voor rekening en risico van de Gebruiker.

7.3 Versturen van 1 bericht heeft u 1 credit nodig op de website van Digi Expert

7.4 De gegevens van Digi Expert zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de Gebruiker wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

7.5 De Gebruiker verleent de aanbieder van het mobiele netwerk een machtiging tot betaling voor de door Digi Expert verleende Dienst.

7.6 Betalingen kunnen plaatsvinden middels IDeal / Bancontact.

7.7 Credits kennen een beperkte geldigheidsduur, waarna deze vervallen. Credits zijn maximaal 3 maanden geldig na datum van de aankoop. Digi Expert behoudt zich het recht voor om na 3 maanden de niet gebruikte credits in het account te verwijderen.

7.8 Gekochte credits kunnen op geen enkele wijze worden gecrediteerd.

Artikel 8: Bedenktermijn

8.1 Digi Expert  biedt digitale diensten, waarop 14 dagen recht op ontbinding van de koop wordt gegeven. Indien Gebruiker de aangeschafte diensten binnen deze 14 dagen gebruikt vervalt (voor dit deel) het recht van retour. Restituties wordt binnen 30 dagen op de door Gebruiker gebruikte betalingswijze teruggestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de gebruiker een bankrekening doorgeven. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de Diensten zijn aangekocht.

8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker Digi Expert via een ondubbelzinnige verklaring (per email) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

8.3 Gevolgen van de herroeping: indien de gebruiker de overeenkomst herroept, ontvangt de gebruiker alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan en waarvoor (nog) geen diensten zijn geleverd onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat Digi Expert  op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Gebruiker de overeenkomst te herroepen, van Digi Expert terug. Wanneer hier om welke reden dan ook vertraging in optreed zal Digi Expert de Gebruiker hierover inlichten.

8.4 Digi Expert betaalt de Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Digi Expert kan voor de terugbetaling redelijke kosten in rekening brengen.

8.5 Indien en voor zover binnen de wettelijke bedenktermijn de dienst gedeeltelijk is uitgevoerd, dan is Digi Expert slechts gehouden het gedeelte van de dienst dat (nog) niet is uitgevoerd naar evenredigheid te vergoeden.

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Digi Expert of diens licentiegevers.

9.2 Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Digi Expert worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Digi Expert of haar licentiegevers.

9.3 Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Digi Expert   toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Digi Expert en vrijwaren Digi Expert derhalve van aanspraken van derden. Digi Expert is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

 9.4 Mocht Digi Expert op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of (vermeende) inbreuk makende links op de website dan behoudt Digi Expert zich het recht voor om deze inhoud onmiddellijk te verwijderen van haar website en een eventueel Profiel hieraan gekoppeld te blokkeren.

9.5 Digi Expert is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door schending van portretrechten van een gebruiker door een andere gebruiker, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Digi Expert . Gebruiker vrijwaart Digi Expert voor eventuele claims (op grond van onrechtmatig matig handelen of welke grondslag dan ook) die het gevolg zijn van het door Gebruiker onrechtmatig handelen, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, het inbreuk maken op de rechten van andere Gebruiker(s) en/of derden.

Artikel 10: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1 Digi Expert heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als de gebruiker de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft de Gebruiker daarmee aan (stilzwijgend) met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

10.2 Digi Expert wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Helpdesk

11.1 Indien sprake is van klachten, vragen en/of opmerkingen, dan kunnen  deze email worden gestuurd aan het supportteam van Digi Expert.

11.2 Vragen die betrekking hebben op de website en waarvan het antwoord op de website is te vinden, zullen niet worden beantwoord. Eventuele vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen om u sneller van een correct antwoord te kunnen voorzien.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, het privacyreglement of de disclaimer, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.